Bug 151 - strona startowa 0.9 - niepoprawny odnośnik
Summary: strona startowa 0.9 - niepoprawny odnośnik
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://www.firefox.pl/start/0.9/
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-23 14:32 CEST by Piotr Pielach
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2004-06-23 14:32:50 CEST
Po prawej stronie w "Zasoby i linki"
ostatni odnośnik "Informacje o projekcie: prowadzi do nikąd!
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 23:18:32 CEST
-> marcoos
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-10-11 02:17:52 CEST
nieaktualne - 0.10.1
Comment 3 Marek Stępień 2004-11-06 15:23:16 CET
v.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.