Bug 161 - Brak ikon w chrome/icons/default
Summary: Brak ikon w chrome/icons/default
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-07-07 17:54 CEST by irek
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description irek 2004-07-07 17:54:13 CEST
Brak zestawu ikon (albo chciażby ikonki main-window.ico) w katalogu
chrome/icons/default
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 07:02:57 CEST
poprawione w 0.9.2
Comment 2 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:21 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:45:50 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 18:59:33 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.