Bug 172 - W rozdzielczosci 800x600 pojawia się poziomy scrollbar
Summary: W rozdzielczosci 800x600 pojawia się poziomy scrollbar
Status: VERIFIED WORKSFORME
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-07-29 15:13 CEST by Zbigniew Braniecki
Modified: 2006-04-07 19:01 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
firefox.pl nie wystaje poza 800x600. (218.33 KB, image/png)
2004-10-13 19:20 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Zbigniew Braniecki 2004-07-29 15:13:29 CEST
Obie strony - firefox.pl i thunderbird.pl wystają ponad 800x600.
Comment 1 Marek Stępień 2004-10-13 19:20:57 CEST
Created attachment 144 [details]
firefox.pl nie wystaje poza 800x600.

Wcale nie wystają.
Comment 2 Marek Stępień 2004-10-13 19:21:43 CEST
worksforme.

Zamykam.
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-10-22 18:11:42 CEST
mass VERIFIED (odwet! ;) ) 

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.