Bug 175 - Błąd zabezpieczeń w połączeniach szyfrowanych
Summary: Błąd zabezpieczeń w połączeniach szyfrowanych
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 174
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-08-02 19:38 CEST by hADeSik
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Zbigniew Braniecki 2004-09-19 07:07:18 CEST

*** This bug has been marked as a duplicate of 174 ***
Comment 1 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:11 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:31:12 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 3 Marek Stępień 2005-03-18 18:52:05 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.