Bug 18 - CMS firefox.pl
Summary: CMS firefox.pl
Status: RESOLVED WONTFIX
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks: 345
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-02-24 14:24 CET by Zbigniew Braniecki
Modified: 2006-08-05 20:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Zbigniew Braniecki 2004-02-24 14:24:22 CET
Trwaja prace nad CMSem firefox.pl.
Bedzie on napisany w calosci w Javie
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:35:16 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 2 Marek Stępień 2006-08-05 20:14:39 CEST
Projekt CMS w Javie umarł.

Zamykam, dla porządku.


Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.