Bug 185 - zły klawisz skrótu (Opcje > Języki)
Summary: zły klawisz skrótu (Opcje > Języki)
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks: 188
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-09-01 16:28 CEST by wadimd
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description wadimd 2004-09-01 16:28:53 CEST
W oknie dialogowym Opcje > Ogólne > Języki na przycisk mamy Usuń(R)
(R zostało pewno od 'remove')

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7) Gecko/20040626 Firefox/0.9.1
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 07:11:01 CEST
biore do 1.0PR
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 23:21:40 CEST
fixed on a trunk
Comment 3 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:22 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:37:23 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 19:43:38 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostały przeniesione do
produktu Lokalizacje, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.