Bug 191 - Brak strony startowej dla firefox-pl
Summary: Brak strony startowej dla firefox-pl
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Promocja i prasa
Classification: Zespół Aviary.pl
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL: http://www.firefox.pl/start/0.10/
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-09-19 11:04 CEST by kraknab
Modified: 2009-01-02 05:03 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description kraknab 2004-09-19 11:04:57 CEST
Domyślna strona domowa ustawiona w
firefox-1.0PR-pl-PL-i686-linux-gtk2+xtf.tar.gz jest na http://www.firefox.pl/start/,
która przekierowuje do nieistniejącej strony http://www.firefox.pl/start/0.1.
Comment 1 Marek Stępień 2004-09-20 21:33:19 CEST
Pitreck poprawił mój skrypt (i przy okazji schmodował plik tak, że nie mogę z
nim nic zrobić :P).

Strony startowe dla 1.0 PR powinny siedzieć tutaj:
http://www.firefox.pl/start/0.10/

Wstawiłem placeholder.
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-10-11 02:14:06 CEST
fixed w 0.10.1
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-10-22 18:11:41 CEST
mass VERIFIED (odwet! ;) ) 
Comment 4 Marek Stępień 2004-12-19 00:37:40 CET
mass edit (zob. bug 351)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.