Bug 194 - Edycja/Preferencje/Prywatność/Hasła/Ustaw główne hasło -opis
Summary: Edycja/Preferencje/Prywatność/Hasła/Ustaw główne hasło -opis
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks: 188
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-09-19 12:27 CEST by kraknab
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description kraknab 2004-09-19 12:27:12 CEST
W obecnej formie opis zmiany hasła głównego jest niezrozumiały.
Proponuje:

Hasło główne jest stosowane do zabezpieczenia istotnych informacji, takich jak
hasła dla witryn, Jeśli utworzysz hasło główne, będziesz o nie proszony po
każdym uruchomieniu programu Firefox, kiedy spróbuje on odczytać informacje
chronione tym hasłem.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 15:49:19 CEST
ok, podoba mi sie
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 23:25:22 CEST
fixed on a trunk
Comment 3 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:16 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:34:20 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 19:17:37 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.