Bug 1985 - Zarejestrować Aviary.pl jako stowarzyszenie
Summary: Zarejestrować Aviary.pl jako stowarzyszenie
Status: RESOLVED WONTFIX
Alias: None
Product: Inne
Classification: Zespół Aviary.pl
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P5 normalny
Assignee: Joanna Mazgaj
QA Contact: inne
URL:
Depends on: 1984
Blocks: 2420 2644 1990 3747
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2008-11-04 12:22 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2014-04-11 19:20 CEST (History)
4 users (show)

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2008-11-04 12:22:59 CET
Do zrobienia:
- stworzenie regulaminu
- wybór miasta siedziby (w tym bugu)
- wybór reprezentanta
- zebranie 3 podpisów
- wysłanie zgłoszenia
- oczekiwanie 60 dni (poczta niezbyt dobrze działa) na ewentualne zastrzeżenia organu nadzorującego
Comment 1 Hubert Gajewski 2008-11-05 15:40:00 CET
Jedna przeszkoda. W tej chwili stowarzyszenie zwykłe podpada pod ustawę o rachunkowości. Musi mieć NIP, REGON (mimo, że nie może prowadzić działalności gospodarczej!) i składać zeznanie podatkowe CIT-8 (nawet jeśli nie pobiera składek!).

Chyba najprościej będzie poczekać aż zostanie to poprawione. Sprawa została zgłoszona do komisji nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo": http://orka.sejm.gov.pl/listyNPP.nsf/webkat?OpenAgent&B2 i była dyskutowana we wrześniu. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że należy to zmienić: http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/wgskrnr6/NPP-159

Obawiam się, że to może trochę potrwać.
Comment 2 Bartosz Piec 2014-04-11 19:20:23 CEST
Zgodnie z ustaleniami na jednym ze spotkań na razie rezygnujemy z tego pomysłu.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.