Bug 2 - [meta-bug] Monitorowanie blokerów co do uruchomienia Firefox.pl
Summary: [meta-bug] Monitorowanie blokerów co do uruchomienia Firefox.pl
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://www.firefox.pl/
Depends on: 1
Blocks:
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-02-22 22:21 CET by Marek Stępień
Modified: 2006-04-07 19:01 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-02-22 22:21:48 CET
Ten bug ma monitorować wszystkie sprawy blokujące uruchomienie Firefox.pl.

Póki co: bug 1.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-10-11 02:21:39 CEST
dawno fixed :)
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:36:06 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.