Bug 209 - Błędy w tłumaczeniu 1.0PR
Summary: Błędy w tłumaczeniu 1.0PR
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-09-23 10:09 CEST by Irek Chmielowiec
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
Patch (trunk) (547 bytes, patch)
2005-04-16 23:51 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Irek Chmielowiec 2004-09-23 10:09:51 CEST
Oto błędy jakie wyłapałem do tej pory:

pl-PL.jar\locale\browser\pref\pref-advanced.dtd:
"Przenoś na pierwsy plan panele..." (Heej! :-))

pl-PL.jar\locale\global\config.dtd:
<!ENTITY showAll.accesskey "c" > - propozycja nowej litery skrótu dla opcji
Wyszyść Filtr w about:config
 
pl-PL.jar\locale\browser\browser.dtd:
<!ENTITY search.accesskey "n"> - propozycja nowej litery skrótu dla opcji Znajdź
w Internecie "xxx" (menu kontekstowe)

Irek
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 22:58:55 CEST
mass - tne blad zostal poprawiony w wydaniu 0.10.1 pl-PL, dostepnym w tym
momencie na beta.firefox.pl
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-10-13 02:54:09 CEST
*** Bug 215 has been marked as a duplicate of this bug. ***
Comment 3 Marek Stępień 2004-11-06 15:11:58 CET
Verified. (sorry za ew. spam ;)
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:34:22 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 19:17:54 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.
Comment 6 Marek Stępień 2005-04-16 23:49:12 CEST
Czemu to zostało zamknięte jako duplikat?!!

Reopening.
Comment 7 Marek Stępień 2005-04-16 23:51:20 CEST
Created attachment 426 [details]
Patch (trunk)

Ustawia accesskey na 'f', co zdaje się być bezpiecznym rozwiązaniem. ;-)
Comment 8 Marek Stępień 2005-04-16 23:53:04 CEST
Checking in config.dtd;
/l10n/l10n/pl/toolkit/chrome/global/config.dtd,v  <--  config.dtd
new revision: 1.2; previous revision: 1.1

Fixed on trunk.
Comment 9 Marek Stępień 2005-04-16 23:54:17 CEST
OMG. Te patche i w ogóle wszystko miało iść do 215. ;-) Sorry za bałagan. :)
Comment 10 Hubert Gajewski 2008-10-19 10:39:06 CEST
Verified. Teraz skrót do "Znajdź..." jest inny.v

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.