Bug 22 - brak sidebar
Summary: brak sidebar
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-02-25 15:58 CET by Rafał Woźniak
Modified: 2006-04-07 19:00 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Rafał Woźniak 2004-02-25 15:58:34 CET
Brak sidebara dla produktów Mozilli.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 23:17:27 CEST
-> marcoos
Comment 2 Marek Stępień 2004-10-22 18:30:28 CEST
dawno poprawione.

Nie jest to sidebar, ale jest panel poziomy na samej górze. FIXED.

Jeśli chodzi o "panel sidebar" (window.sidebar.addPanel itp.) to nie wiem, na
czym by to miało polegać. Wtedy jednak - reopen. 

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.