Bug 262 - Sidebar Historia -> zły accesskey
Summary: Sidebar Historia -> zły accesskey
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 260
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-10-28 01:54 CEST by Piotr Pielach
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Łatka zmieniająca accesskey na "l" (705 bytes, patch)
2004-10-28 19:18 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Piotr Pielach 2004-10-28 01:54:41 CEST
Sidebar Historia, 
menu na sidebarze: Wyświetl

pozycja: "Według liczby wizyt" ma zły acceskey: N
Comment 1 Piotr Pielach 2004-10-28 02:05:37 CEST
-> RC 2
Comment 2 Marek Stępień 2004-10-28 19:18:25 CEST
Created attachment 196 [details]
Łatka zmieniająca accesskey na "l"

Było "n" od "number", bdzie "l" od "liczba". :)
Comment 3 Marek Stępień 2004-11-04 21:24:24 CET
Fixed in Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.7.5) Gecko/20041103
Firefox/1.0RC2
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2004-11-05 00:52:33 CET
widzę to w Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.7.5) Gecko/20041103
Firefox/1.0RC2, ale dziwie się, że nie ma accesskey do samego menu "Wyświetl".
Ale skoro nie ma w wersji angielskiej (z wczoraj), to verfified.
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 19:11:18 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.