Bug 264 - Bledne tlumaczenie w Download Manager...
Summary: Bledne tlumaczenie w Download Manager...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 260
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-10-28 17:01 CEST by Marek Wawoczny
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch wprowadzający zmiany zaproponowane powyżej. (706 bytes, patch)
2004-10-28 18:47 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Marek Wawoczny 2004-10-28 17:01:41 CEST
Podczas rozpoczynania pobierania mamy napis "Uruchamianie...", powinno raczej
byc "Rozpoczynanie..." (bo rozpoczynamy pobieranie a nie uruchamiamy)

http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/toolkit/locales/pl-PL/chrome/mozapps/downloads/downloads.dtd?raw=1

<!ENTITY starting.label "Uruchamianie..." >
<!ENTITY starting.label "Starting...">
Comment 1 Marek Stępień 2004-10-28 18:47:44 CEST
Created attachment 195 [details]
Patch wprowadzający zmiany zaproponowane powyżej.

GmbH oczywiście ma rację.
Comment 2 Marek Stępień 2004-10-28 18:48:44 CEST
Zadanie dla Gandalfa jest jak zwykle: wrzucić to do CVS. :)
Comment 3 Marek Stępień 2004-11-04 21:25:44 CET
Fixed in Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.7.5) Gecko/20041103
Firefox/1.0RC2
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2004-11-05 01:12:36 CET
Verified in Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.7.5) Gecko/20041103
Firefox/1.0RC2
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 19:48:11 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostały przeniesione do
produktu Lokalizacje, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.