Bug 274 - Ruchome napisy typ MARQUE nie drukuja sie
Summary: Ruchome napisy typ MARQUE nie drukuja sie
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-11-03 14:06 CET by Wiesław Dudek
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Wiesław Dudek 2004-11-03 14:06:16 CET
jw.
Comment 1 Marek Stępień 2004-11-03 17:50:24 CET
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=170341

To nie nasza sprawa, błąd po stronie Mozilla.org. Resolved invalid.
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:33:27 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 3 Marek Stępień 2005-03-18 18:58:00 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.