Bug 275 - okno Pobierz nagłówki -> złe tłumaczenie
Summary: okno Pobierz nagłówki -> złe tłumaczenie
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 208
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-11-03 22:29 CET by Piotr Pielach
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2004-11-03 22:29:00 CET
JEST:
"pl.comp.lang.php
Na tym serwerze przechowywanych jest xxxx nowych wiadomości, które mają status
nieprzeczytanych."

należy zmienić słowo "serwer" -> "grupa dyskusyjna"
Ewentualnie zredagować całe zdanie.
Comment 1 Piotr Komoda 2004-11-04 02:21:43 CET
Poprawione w Tb 0.9rc1.
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 17:24:47 CET
Masówka. Z "Thunderbird pl-PL" do Lokalizacje/Thunderbird. Sorry for bugspam ;)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.