Bug 280 - Literowka
Summary: Literowka
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Bugzilla
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Pawel Chmielowski
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-11-04 02:52 CET by Zbigniew Braniecki
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Zbigniew Braniecki 2004-11-04 02:52:03 CET
Na stronie z info do kogo poszedl mail jest napisane "Wyłączjąc" zamiast
"Wyłączając".
Comment 1 Pawel Chmielowski 2005-01-04 20:03:20 CET
Zostało poprawione w tłumaczeniu z błedu 216 .
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 17:11:31 CET
Masówka. Z "Bugzilla pl-PL" do Lokalizacje/Bugzilla. Sorry for bugspam ;)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.