Bug 281 - EdConvertToTable.dtd - na stałe wpisano "Kompozytor"
Summary: EdConvertToTable.dtd - na stałe wpisano "Kompozytor"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 208
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-11-04 10:51 CET by Piotr Pielach
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2004-11-04 10:51:37 CET
JEST:

instructions1.label   "Kompozytor tworzy nowy wiersz tabeli dla każdego
zaznaczonego paragrafu."

POPRAWKA:
Jesteśmy w Tb więc jeśli można to słowo "Kompozytor" trzeba zamienić na
&brandShortName; czy cuś podobnego :)
Jeśli się nie da to powinno być "Thunderbird".
Comment 1 Piotr Komoda 2004-11-05 16:21:47 CET
Poprawione w RC2.
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 17:19:49 CET
Masówka. Z "Thunderbird pl-PL" do Lokalizacje/Thunderbird. Sorry for bugspam ;)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.