Bug 282 - EditorColorProperties.dtd - zmiana słowa "przeglądarka"
Summary: EditorColorProperties.dtd - zmiana słowa "przeglądarka"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 208
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-11-04 11:00 CET by Piotr Pielach
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2004-11-04 11:00:38 CET
Wiem że te teksty są z kompozytora mozilli, ale musimy coś z tym zrobić!
Nie można klienta poczty nazywać przeglądarką!
Poniżej daję propozycje poprawek.

1.
JEST:
<!ENTITY defaultColorsRadio.tooltip "Użyj ustawień kolorów z przeglądarki
czytelnika">

POPRAWKA:
<!ENTITY defaultColorsRadio.tooltip "Użyj domyślnych ustawień kolorów odbiorcy">

2.
JEST:
<!ENTITY customColorsRadio.tooltip "Te ustawienia kolorów zastępują ustawienia
kolorów przeglądarki czytelnika">

POPRAWKA:
<!ENTITY customColorsRadio.tooltip "Te ustawienia kolorów zastępują domyślne
ustawienia odbiorcy">
Comment 1 Piotr Komoda 2004-11-05 16:25:44 CET
Poprawione w RC2.
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 17:23:26 CET
Masówka. Z "Thunderbird pl-PL" do Lokalizacje/Thunderbird. Sorry for bugspam ;)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.