Bug 283 - am-smime.dtd - błędna odmiana w managedevices.label
Summary: am-smime.dtd - błędna odmiana w managedevices.label
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 208
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-11-04 11:16 CET by Piotr Pielach
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2004-11-04 11:16:49 CET
JEST:
<!ENTITY  managedevices.label         "Menedżer urządzeniami bezpieczeństwa">

POPRAWKA:
<!ENTITY  managedevices.label         "Menedżer urządzeń bezpieczeństwa">
Comment 1 Piotr Komoda 2004-11-05 16:28:07 CET
Poprawiono w RC2.
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 17:28:00 CET
Masówka. Z "Thunderbird pl-PL" do Lokalizacje/Thunderbird. Sorry for bugspam ;)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.