Bug 292 - Błąd w treści wymagań sprzętowo systemowych
Summary: Błąd w treści wymagań sprzętowo systemowych
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.thunderbird.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL: http://bugs.firefox.pl/show_bug.cgi?i...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-11-07 15:29 CET by Piotr Chyliński
Modified: 2014-08-15 11:12 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Piotr Chyliński 2004-11-07 15:29:25 CET
Analogicznie do błędu 182 z serwisu Firefox.pl wymagania sprzętowe Tb są niższe niż wymagania 
sprzętowe wymaganego systemu operacyjnego.
Comment 1 Piotr Komoda 2004-11-09 15:50:31 CET
Poprawione przy okazji aktualizacji strony pod tb 0.9

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.