Bug 293 - dostosowywalne <-- jakos tak nie po polskiemu..
Summary: dostosowywalne <-- jakos tak nie po polskiemu..
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
: 294 (view as bug list)
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-11-07 22:04 CET by Michał Dyro (Lichurec)
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Michał Dyro (Lichurec) 2004-11-07 22:04:04 CET
 
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-11-07 22:26:07 CET
INV
Comment 2 Marek Stępień 2004-11-10 00:01:45 CET
*** Bug 294 has been marked as a duplicate of this bug. ***
Comment 3 Marek Stępień 2004-11-10 00:04:25 CET
Wykonać -> wykonalny (zadanie)
Wykonywać -> wykonywalny (program)

Analogicznie
Dostosować -> dostosowalny (sugeruje jednorazowość)
Dostosowywać -> dostosowywalny (sugeruje wielorazowość)

Verified.
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:36:23 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.