Bug 302 - Brak starych stron startowych
Summary: Brak starych stron startowych
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL: http://firefox.pl/start/
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-11-11 10:14 CET by Piotr Pielach
Modified: 2006-04-07 19:01 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2004-11-11 10:14:22 CET
Usunęliście stare strony startowe, a przecież nie wszyscy zmienili Firefoxa na
nowego! Wiele osób używa nadal nawet wersję 0.8!

Dlatego aby zachęcić ich do pobrania nowej wersji koniecznie trzeba by np.
zrobić przekierwoanie ze wszystkich starych stron typu firefox.pl/start na
stronę pobierania nowego firefoksa http://www.firefox.pl/pobierz.html
Comment 1 Piotr Pielach 2004-11-12 22:19:45 CET
-> z tego co widzę to FIXED

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.