Bug 34 - Bugzilla wysyła źle zakodowane maile
Summary: Bugzilla wysyła źle zakodowane maile
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: *.aviary.pl
Classification: Strony WWW
Component: bugs.aviary.pl (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://bugs.firefox.pl/
Depends on:
Blocks: 345
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-03-07 18:55 CET by Marek Stępień
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-03-07 18:55:48 CET
Kodowaniem stosowym na bugs.firefox.pl jest UTF-8. Tymczasem maile wysyłane
przez bugzillę są wysyłane bez deklaracji kodowania, przez co klienty poczty
przyjmują defaultowe us-ascii, wyświetlając śmieci w miejsce polskich literek.

Jak dojść do błędu:
1. Odbierz pocztę z bugzilli

Oczekiwane rezultaty:
1. "Zażółć gęślą jaźn"

Rzeczywiste rezultaty:
1. Krzaki...
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:08:30 CET
Powinno już działać. Proszę sprawdzić
Comment 2 Marek Stępień 2005-02-03 20:13:33 CET
Created attachment 312


Niebardzo. ;-)
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:33:59 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-02-04 12:14:58 CET
racja. Bede poprawiac wraz z instalacja "polskiej" wersji
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2005-02-08 00:10:07 CET
fixed
Comment 6 Marek Stępień 2005-03-18 15:54:51 CET
Masówka. serwis firefox.pl/bugs.firefox.pl -> Strona bugs.aviary.pl/Działanie
Comment 7 Hubert Gajewski 2009-01-01 12:34:02 CET
Bugspam. Przeniesienie produktów z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.