Bug 367 - Polskie znaki diakrytyczne w wyszukiwarce Allegro.pl
Summary: Polskie znaki diakrytyczne w wyszukiwarce Allegro.pl
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks: 391
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-02-25 21:41 CET by Waldemar Howil
Modified: 2009-01-02 03:23 CET (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments
Plik allegro.src z poprawionym kodowaniem (861 bytes, text/plain)
2005-03-13 07:46 CET, Hubert Gajewski
no flags Details
Patch (trunk) (774 bytes, patch)
2005-04-16 21:35 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Waldemar Howil 2005-02-25 21:41:34 CET
Po wpisaniu słowa z polskimi znakami diakretycznymi do wyszukiwarki Allegro.pl w
Firefox 1.0.1 zamiast strony z wynikami pojawia się strona Allegro.pl -
"niestety nix nie znaleziono, a zamiast np. "Świetlicki" jest "?wietlicki".
Comment 1 Marek Stępień 2005-02-26 00:33:02 CET
Rzeczywiście. 
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-03-13 07:46:07 CET
Created attachment 347 [details]
Plik allegro.src z poprawionym kodowaniem

W katalogu searchplugins/allegro.src znalazło się "niepolskie" kodowanie
znaków.

Mój załącznik zawiera zmianę:

> 17c17
<	  queryCharset="iso-8859-1"
---
>	  queryCharset="UTF-8"
Comment 3 Marek Stępień 2005-03-18 19:03:40 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.
Comment 4 Marek Stępień 2005-04-16 21:35:41 CEST
Created attachment 424 [details]
Patch (trunk)
Comment 5 Marek Stępień 2005-04-16 21:36:29 CEST
Fixed on trunk.
Comment 6 Hubert Gajewski 2008-12-31 08:10:00 CET
Verified - Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.9.1b3pre) Gecko/20081229 Shiretoko/3.1b3pre

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.