Bug 371 - poprawić bład
Summary: poprawić bład
Status: RESOLVED DUPLICATE of bug 374
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-03-02 13:54 CET by Edward Kościuk
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Edward Kościuk 2005-03-02 13:54:58 CET
Zgłaszam bład w stabilności thunderbirda 1.0. 

Jeśli mieliśmy załozone konto i pobralismy nagłówki wiadomości z tego konta i
nie usuwając tych nagłówków wiadomości z Folderu lokalego usunęliśmy konto, z
któtrego te nagłowkiwiadomości zostały pobrane to z takimi wiadomościami nie
mozna nic zrobić (ani usunąć , ani przenieść). Windows XP zgłasza bład aplikacji
thunderbird i zamyka ją.
Comment 1 Piotr Komoda 2005-03-16 02:29:54 CET

*** This bug has been marked as a duplicate of 374 ***
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 18:03:14 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Thunderbird pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Thunderbird.
Comment 3 Marek Stępień 2005-03-18 18:12:24 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Thunderbird pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Thunderbird.

(coś nie wyszło poprzednim razem...)
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-02 04:12:59 CET

    

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.