Bug 388 - Niekonsekwencja w nazewnictwie GNU/Linuksa
Summary: Niekonsekwencja w nazewnictwie GNU/Linuksa
Status: RESOLVED WORKSFORME
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 drobny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL: http://www.firefox.pl/pobierz.html
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-03-13 21:52 CET by Krzysztof Jurewicz
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Krzysztof Jurewicz 2005-03-13 21:52:20 CET
Ogólny opis: Na każdej ze stron jest ikona z napisem „Pobierz za darmo dla
Linuksa”. W serwisie jest jednak używana terminologia GNU/Linux.

Postępowanie aby powtórzyć:
1. Wejść na którąś ze stron, na której jest używana nazwa GNU/Linux, np.
http://www.firefox.pl/pobierz.html
2. Popatrzeć na niekonsekwentne napisy.

Otrzymany wynik: Użytkownik wkurza się i nie wie o co chodzi musząc wybierać
między GNU/Linuksem a Linuksem.

Oczekiwany wynik: Użytkownik nie ma problemów nazewniczych widząc konsekwentnie
używaną i poprawną nazwę GNU/Linux.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2005-03-14 08:50:52 CET
Marek?
Comment 2 Marek Stępień 2007-03-01 12:54:29 CET
WFM na mozilla-europe.org, dokąd firefox.pl teraz przekierowuje.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.