Bug 399 - Literówka w locale\editor\EdAdvancedEdit.dtd
Summary: Literówka w locale\editor\EdAdvancedEdit.dtd
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-15 00:32 CET by Piotr Pielach
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2005-03-15 00:32:32 CET
JEST:
tree.attributeHeader.label     "Attrybut"

POWINNO BYĆ:
tree.attributeHeader.label     "Atrybut"
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-15 22:42:04 CET
mass: biorę na siebie.
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 17:05:34 CET
Masowka - zmiana produktu na Lokalizacje, komponent Nvu.
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 01:53:26 CET
Poprawione w pierwszym patchu do błędu 393 (attachment 365 [details]).
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:46:03 CET
patch (attachment 366 [details]) commited to svn. Resolved fixed (mass.)
Comment 5 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:32:03 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty
Comment 6 Hubert Gajewski 2009-01-01 09:07:36 CET
Verified - KompoZer wersja 0.7.10 (20080314)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.