Bug 4 - W langpacku brak MPL i book of mozilla
Summary: W langpacku brak MPL i book of mozilla
Status: VERIFIED WORKSFORME
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks: 45
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-02-23 21:12 CET by Zbigniew Braniecki
Modified: 2009-01-02 03:21 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Zbigniew Braniecki 2004-02-23 21:12:21 CET
Trzeba poprawic install.js z langpacka, aby instalowal tez toolkit.jar. W nim
bowiem jest MPL1.1.html i mozilla.xhtml (The Book of Mozilla)
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-02-24 23:37:19 CET
mass Ccing Marek
Comment 2 Marek Stępień 2004-09-20 21:47:20 CEST
To było dawno i nieprawda. :)

WFM.
Comment 3 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:19 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:43:37 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 18:53:55 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.