Bug 402 - Interpunkcja, styl w locale\editor\EdDialogOverlay.dtd
Summary: Interpunkcja, styl w locale\editor\EdDialogOverlay.dtd
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: nvu-kompozer
URL:
Depends on:
Blocks: 393 kompozer0.8
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-15 01:15 CET by Piotr Pielach
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2005-03-15 01:15:12 CET
1.
JEST:
makeUrlRelative.tooltip "Zmień między relatywnym i absolutnym adresem URL.
Strona musi być najpierw zapisana."

PROPOZYCJA:
makeUrlRelative.tooltip "Zmiana istniejącego adresu URL na relatywny lub
absolutny. Aby użyć tej funkcji, należy uprzednio zapisać stronę."

2.
JEST:
LinkURLEditField.label "Wprowadź adres strony WWW, lokalnego plik lub adres
e-mail, albo zaznacz uchwyt lub nagłówek z listy:"

PROPOZYCJA:
LinkURLEditField.label "Wprowadź adres witryny, nazwę pliku lokalnego lub
wybierz Zakładkę albo Nagłówek z poniższej listy:"

3.
JEST:
AdvancedEditButton.tooltip "Dodaj lub modyfikuj atrybuty HTML, atrybuty stylów,
oraz JavaScript"

POWINNO BYĆ: (brak przecinka przed "oraz")
AdvancedEditButton.tooltip "Dodaj lub modyfikuj atrybuty HTML, atrybuty stylów
oraz JavaScript"
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-15 22:41:09 CET
mass: biorę na siebie.
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 17:03:45 CET
Masowka - zmiana produktu na Lokalizacje, komponent Nvu.
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 01:59:51 CET
Poprawione w pierwszym patchu do błędu 393 (attachment 365 [details]).
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:45:35 CET
patch (attachment 366 [details]) commited to svn. Resolved fixed (mass.)
Comment 5 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:32:11 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty
Comment 6 Hubert Gajewski 2009-01-01 09:21:52 CET
LinkURLEditField.label "Wprowadź adres witryny, nazwę pliku lokalnego lub
wybierz Zakładkę albo Nagłówek z poniższej listy:"

W jęz. polskim unikamy stosowania wielkich liter. Powinno być:
LinkURLEditField.label "Wprowadź adres witryny, nazwę pliku lokalnego lub
wybierz zakładkę albo nagłówek z poniższej listy:"

-> REOPEN
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2011-04-16 04:22:17 CEST
poprawione na "Wprowadź adres strony WWW, nazwę pliku lokalnego lub wybierz kartę albo nagłówek z rozwijanej listy:"

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.