Bug 407 - Zdublowanan deklaracja encji [ @ /communicator/pref/pref-languages.dtd ]
Summary: Zdublowanan deklaracja encji [ @ /communicator/pref/pref-languages.dtd ]
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-15 11:37 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-03 04:32 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-03-15 11:37:30 CET
Plik: /communicator/pref/pref-languages.dtd

Zdublowana deklaracja encji:
<!ENTITY languages.customize.prefAddLangDescript "Wybierz język, który zostanie
dodany do listy preferencji." >
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-15 22:38:23 CET
mass: biorę na siebie.
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 16:59:04 CET
Masowka - zmiana produktu na Lokalizacje, komponent Nvu.
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:02:56 CET
Poprawione w pierwszym patchu do błędu 393 (attachment 365 [details]).
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 02:44:23 CET
patch (attachment 366 [details]) commited to svn. Resolved fixed (mass.)
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-06-10 16:11:59 CEST
verified - 1.0PR (20050330)
Comment 6 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:32:26 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.