Bug 4180 - Stworzyć radę seniorów
Summary: Stworzyć radę seniorów
Status: CONFIRMED
Alias: None
Product: Inne
Classification: Zespół Aviary.pl
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 normalny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: inne
URL:
Depends on:
Blocks: 4165
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2011-10-22 09:50 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2012-02-06 12:51 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2011-10-22 09:50:42 CEST
Do zrobienia/ustalenia:
- status rady seniorów (jak się mają do zespołu, kto tam może należeć)
- kwestia poczty aviarowej (alias? opcja dostępu do team?)

Gandalf zaproponuje co i jak, Falka na to zerknie. Potem poprosimy o feedback Nikdo i/lub Wojciecha.
Comment 1 Hubert Gajewski 2012-01-09 12:57:38 CET
Gandalf?
Comment 2 Hubert Gajewski 2012-02-06 12:51:41 CET
Gandalf, kiedy mogę się spodziewać efektów?

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.