Bug 4181 - Zorganizować regularne spotkania komisji rewizyjnej
Summary: Zorganizować regularne spotkania komisji rewizyjnej
Status: CONFIRMED
Alias: None
Product: Inne
Classification: Zespół Aviary.pl
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 normalny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: inne
URL:
Depends on:
Blocks: 4165
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2011-10-22 10:21 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2012-02-06 12:52 CET (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2011-10-22 10:21:08 CEST
Ze spotkania:
Nikt nie goni szefów projektów do roboty
Trzeba się zabrać za Komisję Rewizyjną, bo teraz nikt o niej nie pamiętam, łącznie z członkami. Gandalf, Marcoos i Falka muszą się zorganizować.

Do zrobienia:
- zaplanować regularne spotkania komisji rewizyjnej
- przeglądnięcie projektów - ale to jest w osobnym bugu 3749
Comment 1 Hubert Gajewski 2012-02-06 12:52:32 CET
Czy pierwsze spotkanie macie już za sobą?

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.