Bug 434 - Literówka - jest "które" zamiast "którego"
Summary: Literówka - jest "które" zamiast "którego"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Bugzilla
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Pawel Chmielowski
QA Contact: Roman Pszonka
URL: http://bugs.mozillapl.org/enter_bug.cgi
Depends on:
Blocks: 216
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-23 17:45 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:52 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-03-23 17:45:35 CET
JEST:
Proszę wybrać produkt, dla które chcesz zgłosić błąd.

PB:
Proszę wybrać produkt, dla którego chcesz zgłosić błąd.
Comment 1 Pawel Chmielowski 2005-03-23 20:18:16 CET
Poprawka dodana do svn w r8.
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-06-14 14:19:05 CEST
verified

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.