Bug 435 - niespójne tłumaczenie słowa "graph"
Summary: niespójne tłumaczenie słowa "graph"
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Bugzilla
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 drobny
Assignee: Pawel Chmielowski
QA Contact: Roman Pszonka
URL: http://bugs.firefox.pl/showdependency...
Depends on:
Blocks: 216
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-23 19:18 CET by Roman Pszonka
Modified: 2009-01-02 03:52 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Roman Pszonka 2005-03-23 19:18:51 CET
czasem jest to graf a czasem diagram, przydałoby się ujednolicić

np. tutaj jest graf: http://bugs.firefox.pl/show_bug.cgi?id=216
a tutaj diagram: http://bugs.firefox.pl/showdependencygraph.cgi?id=216
Comment 1 Pawel Chmielowski 2005-03-23 20:24:32 CET
Rozwiązane w r10. Teraz wszedzię używany jest "graf".

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.