Bug 448 - Test użycia create-guided
Summary: Test użycia create-guided
Status: RESOLVED INVALID
Alias: None
Product: Bugzilla
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 propozycja
Assignee: Pawel Chmielowski
QA Contact: Roman Pszonka
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-03-24 22:20 CET by Pawel Chmielowski
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Pawel Chmielowski 2005-03-24 22:20:43 CET
Przeglądarka:         Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8b2) Gecko/20050324 Firefox/1.0+
Identyfikator wersji: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8b2) Gecko/20050324 Firefox/1.0+

...

Powtarzalność: Zawsze
Postępowanie aby powtórzyć:
1.
2.
3.
Comment 1 Pawel Chmielowski 2005-03-24 22:21:56 CET
Dziala!

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.