Bug 452 - "Zaleca się ponowne urochomienie Firefoksa" [ @ /global/downloadProgress.properties ]
Summary: "Zaleca się ponowne urochomienie Firefoksa" [ @ /global/downloadProgress.prop...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-25 14:42 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-03 04:32 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
-> "Zaleca się ponowne uruchomienie programu." (724 bytes, patch)
2005-03-27 15:42 CEST, Staś Małolepszy :stas
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2005-03-25 14:42:41 CET
Czyżby w /global też były jakieś nieużywane przez Nvu pliki?

ORYGINAŁ:
BadPluginMessage=The plugin performed an illegal operation. You are strongly
advised to restart Navigator.

PL:
BadPluginMessage=Wtyczka pope\u0142ni\u0142a niedozwolon\u0105 operacj\u0119.
Zaleca si\u0119 ponowne uruchomienie Firefoksa.

Czy warto coś z tym robić?
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-26 10:36:30 CET
W wersji francuskiej jest to przetłumaczone, ale użyto słowa "Navigateur":
BadPluginMessage=Le plugin a effectu\u00e9 une op\u00e9ration ill\u00e9gale. Il
est fortement conseill\u00e9 de red\u00e9marrer le navigateur.

Czy w plikach .properties można wpisać jakąś zmienną, która będzie wstawiała
nazwę prgramu? %name%? %brand%?

Jeśli nie, to proponuję:
BadPluginMessage=Wtyczka wykona\u0142a niedozwolon\u0105 operacj\u0119.
Zaleca si\u0119 ponowne uruchomienie programu.
(dodatkowa zmiana "popełniła" na "wykonała")
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-03-26 12:30:59 CET
Można użyć %brand%.

"Zaleca si\u0119 ponowne uruchomienie programu." - to też jest niezłe :)
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-27 15:42:40 CEST
Created attachment 391 [details]
-> "Zaleca się ponowne uruchomienie programu."
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2005-03-28 00:58:41 CEST
Fixed in svn.
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-06-11 19:06:51 CEST
wersja 1.0PR (20050331)
Comment 6 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:32:55 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.