Bug 455 - Powinno być "opcj\u0119" zamiast "opcje" [ @ /global/printing.properties ]
Summary: Powinno być "opcj\u0119" zamiast "opcje" [ @ /global/printing.properties ]
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-25 17:33 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-03 04:33 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
Patch (728 bytes, patch)
2005-03-25 22:39 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2005-03-25 17:33:37 CET
JEST:
noPrintFilename.alert=Wybrano opcje "Drukuj do: Pliku", jednak\u017ce nie podano
nazwy pliku

PB:
noPrintFilename.alert=Wybrano opcj\u0119 "Drukuj do: Pliku", jednak\u017ce nie
podano nazwy pliku
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-25 22:39:36 CET
Created attachment 376 [details]
Patch
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-03-25 22:50:58 CET
.
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-26 00:05:38 CET
Fixed in svn.
Comment 4 Hubert Gajewski 2005-06-11 19:11:47 CEST
verified - wersja 1.0PR (20050331)
Comment 5 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:33:00 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.