Bug 456 - Nazwy Państw [ @ /global/regionNames.properties ]
Summary: Nazwy Państw [ @ /global/regionNames.properties ]
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-25 17:40 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-03 04:33 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
patch (465 bytes, patch)
2005-03-25 22:52 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2005-03-25 17:40:44 CET
Plik: /global/regionNames.properties

JEST:
kp=P\u00f3\u0142nocna Korea
kr=Po\u0142udniowa Korea

MP:
kp=Korea P\u00f3\u0142nocna
kr=Korea Po\u0142udniowa
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-25 22:52:35 CET
Created attachment 377 [details]
patch
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-03-25 22:53:40 CET
.
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-26 00:05:59 CET
Fixed in svn.
Comment 4 Hubert Gajewski 2005-06-11 19:13:00 CEST
verified - wersja 1.0PR (20050331)
Comment 5 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:33:01 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.