Bug 459 - Nieprzetłumaczone "Starting Plugin..." [ @ /global/global-region/region.properties ]
Summary: Nieprzetłumaczone "Starting Plugin..." [ @ /global/global-region/region.prope...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-25 23:20 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-03 04:33 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
Patch (442 bytes, patch)
2005-03-25 23:55 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2005-03-25 23:20:27 CET
Plik: /global/global-region/region.properties

Nieprzetłumaczone:
pluginStartupMessage=Starting Plugin for type
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-25 23:55:13 CET
Created attachment 380 [details]
Patch

-> "Uruchamianie wtyczki dla typu"
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-03-26 00:06:07 CET
Fixed in svn.
Comment 3 Hubert Gajewski 2005-06-11 19:15:17 CEST
verified - wersja 1.0PR (20050331)
Comment 4 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:33:04 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.