Bug 460 - Zostawione kodowanie ISO-8859-1 [ @ /navigator-platform/*/navigator.properties ]
Summary: Zostawione kodowanie ISO-8859-1 [ @ /navigator-platform/*/navigator.properties ]
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-26 08:55 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-03 04:33 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
Patch (1.50 KB, patch)
2005-03-26 11:14 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2005-03-26 08:55:02 CET
Pliki:
/navigator-platform/mac/navigator.properties
/navigator-platform/unix/navigator.properties
/navigator-platform/win/navigator.properties

JEST:
intl.charset.default=ISO-8859-1

Nie widzę, tam ostrzeżenia, że nie powinno być zmieniane, więc:
MP:
intl.charset.default=ISO-8859-2
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-26 11:14:49 CET
Created attachment 383 [details]
Patch

Dzięki poprawieniu tego błędu w menu Widok > Kodowanie znaków mamy
domyślnie ISO-8859-2, ale wciąż domyślna strona ma	 
<meta content="text/html; charset=ISO-8859-1" http-equiv="content-type">
I coś mi się wydaje, że tego w ogóle nie da się zmienić.
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-03-26 13:30:46 CET
.
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-27 15:37:59 CEST
Fixed in svn.
Comment 4 Hubert Gajewski 2005-06-11 19:16:26 CEST
verified - wersja 1.0PR (20050331)
Comment 5 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:33:05 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.