Bug 462 - Jest "Mozilla" zamiast &brandShortName; [ @ /pippki/pref-ssl.dtd ]
Summary: Jest "Mozilla" zamiast &brandShortName; [ @ /pippki/pref-ssl.dtd ]
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-26 09:30 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-03 04:33 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
patch (1.71 KB, patch)
2005-03-26 11:22 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2005-03-26 09:30:20 CET
Plik: /pippki/pref-ssl.dtd


JEST:
<!ENTITY warn.description "Mozilla może informować o poziomie bezpieczeństwa
oglądanych stron WWW. Ostrzeżenie z pytaniem o kontynuację zostanie wyświetlone
przed:" >

<!ENTITY certselect.description "Określ sposób, w jaki Mozilla dokona wyboru
certyfikatu do przedstawienia stronom WWW, które tego zażądają:" >


PB:
<!ENTITY warn.description "&brandShortName; może informować o poziomie
bezpieczeństwa oglądanych stron WWW. Ostrzeżenie z pytaniem o kontynuację
zostanie wyświetlone przed:" >

<!ENTITY certselect.description "Określ sposób, w jaki &brandShortName; dokona
wyboru certyfikatu do przedstawienia stronom WWW, które tego zażądają:" >
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-26 11:22:45 CET
Created attachment 385 [details]
patch
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-03-26 13:49:24 CET
BTW. To samo jest w
http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl-PL/security/manager/chrome/pippki/pref-ssl.dtd
--> patrz błąd 466.
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-27 15:37:43 CEST
Fixed in svn.
Comment 4 Hubert Gajewski 2005-06-11 19:17:55 CEST
verified - wersja 1.0PR (20050331)
Comment 5 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:33:07 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.