Bug 465 - Jest "Mozill\u0105 Firefox" zamiast "programem &brandShortName;" [ @ /mozapps/profile/profileSelection.properties ]
Summary: Jest "Mozill\u0105 Firefox" zamiast "programem &brandShortName;" [ @ /mozapps...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-26 13:00 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-03 04:33 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
z Mozillą Firefox -> z programem %brand% (918 bytes, patch)
2005-03-26 14:16 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2005-03-26 13:00:50 CET
Plik: /mozapps/profile/profileSelection.properties

JEST:
pleaseSelect=Aby rozpocz\u0105\u0107 prac\u0119 z Mozill\u0105 Firefox
nale\u017Cy wybra\u0107 istniej\u0105cy profil, lub utworzy\u0107 nowy.

MP:
pleaseSelect=Aby rozpocz\u0105\u0107 prac\u0119 z programem %brand% nale\u017Cy
wybra\u0107 istniej\u0105cy profil, lub utworzy\u0107 nowy.
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-26 14:16:17 CET
Created attachment 390 [details]
z Mozillą Firefox -> z programem %brand%
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-03-26 14:31:16 CET
.
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-27 15:37:51 CEST
Fixed in svn.
Comment 4 Hubert Gajewski 2005-06-11 19:40:51 CEST
verified - wersja 1.0PR (20050331)
Comment 5 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:33:10 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.