Bug 468 - Nieprzetłumaczone installing.disclaimer.label [ @ /mozapps/update/update.dtd ]
Summary: Nieprzetłumaczone installing.disclaimer.label [ @ /mozapps/update/update.dtd ]
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-26 16:17 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-01 10:23 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments
Patch (poprawia punkt 2.) (2.70 KB, patch)
2005-03-27 19:43 CEST, Staś Małolepszy :stas
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2005-03-26 16:17:20 CET
Plik: /mozapps/update/update.dtd

1. Jest tu nieprzetłumaczone coś takiego:

<!ENTITY installing.disclaimer.label   "XXXben - this will not work until we
have a scriptable API to XPInstall.">

BTW. O co chodzi z tym XXXben?

2. Cztery razy w różnych odmianach występuje w pliku słowo Firefox 
<!ENTITY mismatch.intro1.label      "Poniższe komponenty są niezgodne z
nową wersją 
                      Mozilli Firefox, która właśnie
została zainstalowana:">
<!ENTITY found.criticalUpdates.label      "Dla programu Firefox dostępne
są następujące krytyczne aktualizacje:">
<!ENTITY finished.enableChecking.label  "Zezwól Firefoksowi na sprawdzanie
aktualizacji.">
<!ENTITY finished.mismatch.label     "Naciśnij Zakończ, aby kontynuować
uruchamianie Mozilli Firefox.">
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-27 19:08:02 CEST
-> assigned.
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-03-27 19:43:06 CEST
Created attachment 395 [details]
Patch (poprawia punkt 2.)

Punkt 1. pozostawiam takim, jakim jest teraz.
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-28 00:58:00 CEST
Fixed in svn.
Comment 4 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:33:11 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty
Comment 5 Hubert Gajewski 2009-01-01 10:23:58 CET
Verified - KompoZer wersja 0.7.10 (20080314) - przetłumaczone

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.