Bug 470 - Wpisane słowo "Mozilla" zamiast "&brandShortName;
Summary: Wpisane słowo "Mozilla" zamiast "&brandShortName;
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-26 17:35 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-01 10:37 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments
Patch (1.56 KB, patch)
2005-03-27 19:57 CEST, Staś Małolepszy :stas
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2005-03-26 17:35:30 CET
Na sztywno wpisana nazwa "Mozilla" jest w:
/pl-PL/navigator/navigator.properties (2 razy)
/pl-PL/navigator/turboDialog.dtd (2 razy)
/pl-PL/navigator/turboMenu.properties (raz)
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-27 19:10:40 CEST
-> assigned.
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-03-27 19:57:50 CEST
Created attachment 396 [details]
Patch

> /pl-PL/navigator/navigator.properties (2 razy)
Poprawione.

> /pl-PL/navigator/turboDialog.dtd (2 razy)
> /pl-PL/navigator/turboMenu.properties (raz)
W obu zostawiam, bo trzeba by zmienić też "Edycja > Preferencje" na
"Narzędzia > Opcje", a tam i tak nikt nie znajdzie Szybkiego Startu. Wniosek:
nieużywane w Nvu.
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-28 00:57:52 CEST
Fixed in svn.
Comment 4 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:33:13 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty
Comment 5 Hubert Gajewski 2009-01-01 10:37:29 CET
Nie będzie. Verified.
Comment 6 Hubert Gajewski 2009-01-01 10:37:54 CET
Miało być "niech będzie" ;-)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.