Bug 473 - http://kinet6.am.gdynia.pl/~adagot/firefox_blad.jpg
Summary: http://kinet6.am.gdynia.pl/~adagot/firefox_blad.jpg
Status: RESOLVED INVALID
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL: http://kinet6.am.gdynia.pl/~adagot/fi...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-03-29 09:55 CEST by Adam Gotartowski
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Adam Gotartowski 2005-03-29 09:55:47 CEST
Po otwarciu Firefox'a, przeglądarka wygląda jak na obrazku (link w polu 
URL). Odinstalowanie i zainstalowanie programu na nowo nic nie dało.

http://kinet6.am.gdynia.pl/~adagot/firefox_blad.jpg
Comment 1 Marek Stępień 2005-03-29 15:05:10 CEST
Problem ten jest związany z błędami w Pana profilu Firefoksa związanymi
prawdopodobnie z uszkodzeniem któregoś z zainstalowanych rozszerzeń. Proszę
uruchomić Firefoksa w trybie awaryjnym i spróbować kolejno wyłączać
zainstalowane rozszerzenia.

Jeżeli potrzebuje Pan więcej pomocy, proszę skorzystać z forum
www.mozillapl.org/forum lub grupy dyskusyjnej alt.pl.mozilla.

Błąd rozwiązany jako nieprawidłowy, zgodnie z naszymi procedurami (błąd nie
dotyczy w żaden sposób kwestii leżących w obszarze odpowiedzialności AviaryPL).

Resolved invalid.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.