Bug 478 - Niemożliwe wyszukiwanie z paska narzędzi
Summary: Niemożliwe wyszukiwanie z paska narzędzi
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows
: P2 poważny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-04-02 09:45 CEST by Michal Gajek
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Michal Gajek 2005-04-02 09:45:51 CEST
Przeglądarka:         Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; pl-PL; rv:1.7.6) Gecko/20050321 Firefox/1.0.2
Identyfikator wersji: Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; pl-PL; rv:1.7.6) Gecko/20050321 Firefox/1.0.2

Nie ma możliwości wyszukiwać poprzez pasek narzędzi (okienko teksowe na prawo od
adresu) gdyż nie ma wyboru wyszukiwarki (tak wiec po wpisaniu tekstu i
nacisnieciu enter anic sie nie dzieje). 

Powtarzalność: Zawsze
Postępowanie aby powtórzyć:
Wpisanie dowolnego zapytania w oknie wyszukiwania
Aktualny wynik:  
Brak rezultatów

Oczekiwany wynik:  
Otwarcie strony wyników w wybranej wyszukiwarce (np. Google, PWN)
Comment 1 Marek Stępień 2005-04-15 03:17:26 CEST
Tego rodzaju problemy należy zgłaszać na forum MozillaPL.org. Nie mają one nic
wspólnego z _lokalizacją_.

invalid.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.