Bug 480 - literówka w tekście wyświetlanym po wylogowaniu
Summary: literówka w tekście wyświetlanym po wylogowaniu
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Bugzilla
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 drobny
Assignee: Pawel Chmielowski
QA Contact: Roman Pszonka
URL:
Depends on:
Blocks: 216
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-04-04 09:56 CEST by Roman Pszonka
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Roman Pszonka 2005-04-04 09:56:58 CEST
jest: "Zostałeś wylogowany. Ciasteczko, w którym były przechowywane informacje o
danych logowania, zostało usunięte. Przy następnej próbie logowania zostaniesz
zapytane o potrzebne informacje."

zamiast "zapytane" powinno być "zapytany" [lub "zapytany/a" ;)]
Comment 1 Pawel Chmielowski 2005-12-06 13:58:33 CET
Poprawione

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.