Bug 484 - Błąd utrudniający ściąganie
Summary: Błąd utrudniający ściąganie
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.0
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P1 propozycja
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-04-10 14:13 CEST by jasior3
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description jasior3 2005-04-10 14:13:18 CEST
W przeglądarce firefox 1.0.2 gdy ściąga się różne pliki, a w pewnym momencie
zostanie przerwane połączenie, ściąganie pliku zostaje nie przerwane, a
zakończone. Danego pliku nie da się uruchomić. Mam propozycje, żeby menedżer
pobierania pliku pytał się co zrobić z plikiem (czy wstrzymać pobieranie, czy
anulować) lub, żeby czekał na połączenie.
Comment 1 Marek Stępień 2005-04-10 14:26:29 CEST
Invalid (błąd nie związany z lokalizacją)

Tego rodzaju propozycje powinny być zgłaszane albo na mozillapl.org/forum, albo
na bugzilla.mozilla.org.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.