Bug 490 - Skrypt zmieniający polskie znaki diakr. na postać szesnastkową
Summary: Skrypt zmieniający polskie znaki diakr. na postać szesnastkową
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 propozycja
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: wadimd
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-04-15 01:15 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
Skrypt zmieniający polskie znaki diakr. na postać szesnastkową (1.39 KB, application/octet-stream)
2005-04-15 01:16 CEST, Hubert Gajewski
smalolepszy: review+
Details

Description Hubert Gajewski 2005-04-15 01:15:53 CEST
Poprawiłem skrypt utf8tohex, który zmienia polskie znaki diakrytyczne kodowane w
UTF-8 na postać szesnastkową (przydatne do plików *.properties)
Użycie:
$./utf8tohex plikwe
lub
$./utf8tohex plikwe plikwy

Podanie jednego argumentu - zmienia zawartość podanego jako argument pliku.
Podanie dwóch argumentów - bierze plik wejściowy (1. argument) i wynik operacji
zapisuje w pliku wyjściowym (2. argument)
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-04-15 01:16:48 CEST
Created attachment 417 [details]
Skrypt zmieniający polskie znaki diakr. na postać szesnastkową
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-04-15 01:39:59 CEST
Comment on attachment 417 [details]
Skrypt zmieniający polskie znaki diakr. na postać szesnastkową

Działa bez problemów. Raz jeszcze dzięki.
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-04-15 14:16:04 CEST
svn commit -m Bug 490: Skrypt zmieniający polskie znaki diakr. na postać
szesnastkową; r=staszyna trunk/tools trunk/tools/utf8tohex --non-interactive 
Adding trunk/tools
Adding trunk/tools/utf8tohex
Transmitting file data .
Committed revision 3.
successfully (0)
Comment 4 Hubert Gajewski 2005-07-07 23:54:58 CEST
verified

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.